Program 2015

Utorok 24.11.2015

Konferenčná miestnosť 1

09:00 - 13:00 Registrácia

10:00 - 10:15 Otvorenie konferencie
Zástupcovia organizátorov

10:15 - 11:45 INSPIRE a reporting I.
Využití INSPIRE pro WFD Reporting  + 1 rok fungovaní INSPIRE tematických klastrů
Robert Tomas, Joint Research Centre
Hodnocení a reporting stavu druhů a biotopů podle Směrnice o stanovištích
Karel Chobot, Agentura ochrany přírody a krajiny
Komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (KIMS)
Martin Hrušecký, Ján Černecký, Andrej Saxa, Andrea Saxová, Štátna ochrana prírody SR
Nové reportingové povinnosti v oblasti emisií skleníkových plynov a zmeny klímy
Janka Szemesová, Slovenský hydrometeorologický ústav

11:45 - 12:00 Prestávka

12:00 - 13:30 INSPIRE a reporting II.
Reporting kvality ovzduší
Lucie Kolářová, Český hydrometeorologický ústav
Common Database on Designated Areas vs. INSPIRE
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra pre životné prostredia
Vliv INSPIRE na Reporting Smernice o čištění městských odpadních vod
Petra Ronen, Evropské tematické centrum pro vodu
Panelová diskusia

13:30 - 14:30 Obed

14:30 - 16:30 INSPIRE a jeho implementácia
INSPIRE 2015 – Ako ďalej?
Robert Konrád, European Commission
15 služieb ESKN, aplikácie, služby pre širokú verejnosť
Katarína Leitmannová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Aktualizace nařízení o metadatech
Tomáš Řezník, Masarykova univerzita Brno
Národní výzkumné centrum pro tematickou oblast ochrany půd, EIONET-soils a INSPIRE
Igor Dvořák, Česká geologická služba
Jednotný prístupový bod MPRV SR pre implementáciu Zákona č. 3/2010 Z.z. o NIPI
Zuzana Komanová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Implementace INSPIRE v rezortu ČÚZK
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální

16:30 - 17:00 Prestávka

17:00 - 19:00 INSPIRE a Copernicus
Copernicus in-situ and INSPIRE
Stefan Jensen, European Environment Agency
Program Copernicus na Slovensku
Peter Pastorek,Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR
Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy ČR
ESA a kozmické aktivity na Slovensku (příspěvek bez prezentace)
Jana Rovňanová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Propojení dat Copernicus a GEOSS v národní aplikaci: portál projektu FOODIE
Tomáš Řezník, WIRELESSINFO
LISA 2.0: enhancing the land information system of Austria with temporal information form SENTINEL-2 data
Gebhard Banko, Umweltbundesamt GmbH
Rozvoj kozmických aktivít na Slovensku
Jakub Kapuš, Slovak organization for space activities

19:00 Záver prvého dňa, zlosovanie dotazníkov

20:00 Spoločenský večer

Konferenčná miestnosť 2

13:00 - 17:00 Zasadnutie EIONET SK
Všeobecná činnost MB a NFP SK
Sylvia Baslarová, Slovenská agentúra životného prostredia
NRC FLIS – megatrendy, inovácie, zmeny
Radoslav Považan, Slovenská agentúra životného prostredia
Skúsenosti so SOER 2015, Indikátory k 7. EAP
Zuzana Lieskovska, Slovenská agentúra životného prostredia
Reporting za vodu pre EEA
Andrea Májovská, Slovenský hydrometeorologický ústav

Streda 25.11.2015

Konferenčná miestnosť 1

09:00 - 10:30 Koordinácia, stratégie
Novela Zákona č. 3/2010 Z.z. o NIPI a možnosti automatizovaného INSPIRE monitoringu
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Činnost českého koordinačního výboru pro INSPIRE
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Národní datové sady INSPIRE v ČR
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Implementace GeoInfoStrategie v ČR
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR

10:30 - 11:00 Prestávka

11:00 - 13:00 INSPIRE & Copernicus prakticky
Využitie Open Technológií, IoT a 3D v GIS
Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Aplikace dat DPZ pro precizní zemědělství v projektu FATIMA
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Radiačný monitoring
Terézia Melicherová, Slovenský hydrometeorologický ústav
ISVS - VODA v kontextu Směrnice INSPIRE
Zdeněk Hošek, Ministerstvo zemědělství ČR
Implementace INSPIRE tématu Budovy
Michal Med, Český úřad zeměměřický a katastrální
SDI4Apps - geoaplikácie s komunitnou podporou
Dmitrii Kozhukh, Help Service Remote Sensing

13:00 - 14:00 Obed

14:00 - 15:00 Workshop RPI
Register priestorových informácií – Význam národného projektu OPIS
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Register priestorových informácií – Slovenský metaúdajový profil
Radoslav Chudý, G-BASE s.r.o.
Register priestorových informácií – Ukážky aplikácie
Radoslav Chudý, G-BASE s.r.o.

15:00 - 15:45 Workshop eENVplus
Training modul eENVplus
Shane Hume, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CSspire
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Window on the Protected Areas
Veronika Košková, Jan Tóbik, Slovenská agentúra životného prostredia

16:00 Záver druhého dňa, zlosovanie dotazníkov

Ukončenie konferencie