O konferenci 2017

Konferencia  sa koná pod záštitou ministra životného prostredia ČR Mgr. Richarda Brabca a ministerky pre miestny rozvoj ČR Ing. Karly Šlechtovej.

Po prestávke v roku 2016 si Vás CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia dovoľujú pozvať na 5. ročník česko-slovenskej konferencie INSPIRUJME SE ... udržitelností, ktorá je tento rok spojená s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE.

Zabezpečenie dôsledného uplatňovania princípov udržateľného rozvoja pri tvorbe verejných politík je najväčšou výzvou súčasnosti a to ako v medzinárodnom, tak v národnom aj regionálnom kontexte. V Českej republike i na Slovensku, podobne ako na európskej úrovni prebieha aktuálne intenzívna diskusia o hodnotení a riadení rozvoja spoločnosti s ohľadom na globálnu zodpovednosť za jej ďalší vývoj. Pre sledovanie a hodnotenie udržateľnosti európskeho, národného i regionálneho rozvoja sú dostupné dáta zásadným a nevyhnutným predpokladom. V tejto súvislosti rastie aj význam priestorových údajov a dát pozorovania Zeme, ktoré dokážu poskytnúť komplexné analytické pohľady na vývoj jednotlivých regiónov i celej planéty, zohľadňujúce nevyhnutné geografickej, tematické aj časové väzby. Európske iniciatívy INSPIRE a Copernicus, smerujúce k zabezpečeniu maximálnej dostupnosti a využiteľnosti dát na všetkých úrovniach sú preto jedným z kľúčových nástrojov pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Tohtoročná konferencia Inspirujme se… udržitelností  má za cieľ prepojiť komunity odborníkov z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme s tými, ktorí prakticky hľadajú cesty na zabezpečenie udržateľného rozvoja našich regiónov,  krajín aj spoločného európskeho priestoru - odborníkov vo verejnej správe, dotknutých ministerstiev a odborných organizácií, predstaviteľov občianskych združení a mimovládnych organizácií, súkromného aj občianskeho sektora.

Tematické zameranie konferencie má významnú podporu európskych inštitúcií, ktorých zástupcovia sa rozhodli akcie aktívne zúčastniť. Navyše vďaka projektu ATTRACTIVE DANUBE privítame medzi účastníkmi konferencie partnerov z ďalších desiatich krajín dunajského regiónu, krorí sa zaoberajú hodnotením rozvoja regiónov z rôznych uhlov pohľadu. Účasť zahraničných partnerov je preto dôvodom pre zvolenie angličtiny ako rokovacieho jazyka pre celý prvý deň spojenej konferencie Inspirujme se... a ATTRACTIVE DANUBE a tradičnej češtiny a slovenčiny pre Inspirujme se ...  pre deň druhý.

Výnimočným príkladom udržateľnosti je samotné miesto konania, hotel Park Inn v Prahe. V roku 2007 v ňom po sto rokoch fungovania ukončila svoju prevádzku tlačiareň. V roku 2009 bol priestor po rekonštrukcii otvorený ako hotel, v ktorom sa s Vami radi stretneme. Prezrite si ho vo fotogalérii a 14. a 15.2.2017 tiež osobne.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

INSPIRE tím CENIA a SAŽP

 

Česky