O konferencii 2015

CENIA, česká informačná agentúra životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník česko-slovenskej konferencie Inspirujme se...

V INSPIRE, rovnako ako vo všetkých iných oblastiach ľudskej činnosti, dochádza k vývoju. Aj táto konferencia sa vyvíja. V prvých rokoch stála výhradne na príprave pre požiadavky a odporúčania smernice INSPIRE. Jednotlivé sekcie boli zamerané na legislatívu alebo technické nariadenia INSPIRE, ich správnu interpretáciu od oblasti metaúdajov až po monitoring a reporting.

Dnes je možné označiť podobné diskusie za úvodnú fázu INSPIRE, ktorá predchádzala samotnej realizácii. Či už realizujeme - európsky implementujeme, alebo už máme „hotové“, nebolo by správne povedať si, že teraz tu konečne máme "ten INSPIRE". Nikdy totiž nešlo o to vystavať INSPIRE na zelenej lúke. Od svojich počiatkov mal byť jednou zo súčastí informačnej siete, ktorá je európskej verejnej správe k dispozícii. Spolu s INSPIRE bol spustený európsky program pre monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti Copernicus (predtým známy ako GMES), ktorému bola vo všetkých konferenciách Inspirujme se... venovaná osobitná sekcia. Málokto si tiež uvedomuje, že niektoré údaje sú v infraštruktúre INSPIRE dostupné len vďaka povinnému reportingu, ktorý sa začal už v 70. rokoch minulého storočia.

Cieľom tohto ročníka je nielen pokračovat v hlavnej téme - implementácii INSPIRE, ale tiež poukázať na vzájomnú závislosť vyššie spomínaných európskych iniciatív. INSPIRE, Copernicus a výstupy z reportingu môžu len spoločne dodávať potrebné informácie pre rozhodovanie v oblasti životného prostredia. Preto bude tento rok predstavené, ako môže byť infraštruktúra INSPIRE využitá pre povinný reporting, do akej miery sú niektoré služby Copernicus využiteľné pre INSPIRE alebo ktorými INSPIRE princípy sa naopak riadi Copernicus. A ako toto všetko smeruje k príprave dostupných a kvalitných podkladov politiky životného prostredia.

Na konferencii sa stretnú dve zdanlivo rozdielne komunity odborníkov; zástupcov  siete Eionet (European Environment Information and Observation Network), geoinformatiky a odborníkov na diaľkový prieskum Zeme, ktorí počas dvoch dní budú mať možnosť diskutovať na spoločné témy týkajúce sa ich každodennej odbornej činnsoti. Tematické zameranie konferencie má veľkú podporu európskych inštitúcií, ktoré sa rozhodli akcie aktívne zúčastniť. Paralelne k programu prvého dňa konferencie prebehne aj každoročné stretnutie odborníkov  Národnej siete Eionet SK, ktorí odborne zastrešujú agendu a plnenie povinností voči Európskej environmentálnej agentúre (EEA), vypplývajúce z členstva v EEA a Európskej únii. 

Ak o konferencii viete a ešte nikdy ste na nej neboli len kvôli tomu, že INSPIRE nie je Vašou pracovnou náplňou, je pravý čas sa zaregistrovať. Konferencia Inspirujme se... už nie je len o INSPIRE!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

INSPIRE tím CENIA a SAŽP

Česky